Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2018

Serwis internetowy DANIELZARZYCKI.COM (zwany dalej "tą witryną") wykorzystuje pewne dane osobowe użytkowników.

Właściciel i administrator danych

Daniel Zarzycki, Katowice, Poland
Contact:

Rodzaje wykorzystywanych danych

Wśród typów danych osobowych wykorzystywanych przez tę Witrynę (samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich) są: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w tekstach wyjaśniających, wyświetlanych przed gromadzeniem danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej witryny. Wszystkie dane wymagane przez tę witrynę są obowiązkowe, a niedostarczenie tych danych może uniemożliwić tej witrynie świadczenie usług. W przypadkach, gdy niniejsza strona internetowa wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą swobodnie nie przekazywać tych danych bez żadnych konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe są zapraszani do kontaktu z właścicielem. Każde użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę witrynę służą do świadczenia usług wymaganych przez użytkownika.

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych przetwarza dane użytkowników w odpowiedni sposób i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub odpowiednich narzędzi IT, zgodnie z procedurami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Dane są dostępne dla administratora danych, a w niektórych przypadkach dla określonych osób odpowiedzialnych za obsługę strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak np.: przygotowani dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, firmy telekomunikacyjne) powołani, jeśli to konieczne, jako przetwarzający dane przez właściciela. Zaktualizowaną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od administratora danych.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem danych.

Czas przetrzymywania danych

Dane przechowywane są przez czas niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez użytkownika lub określone w celach określonych w niniejszym dokumencie, a użytkownik może zawsze zażądać od administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zebranych danych

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: analityka, interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi, wyświetlanie treści z zewnętrznych platform i kontakt z użytkownikiem.

Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu są określone w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są przez poniższe usługi w następujących celach:

 • Analityka

  Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, do przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Wykorzystywane dane osobowe: cookies i dane o użytkowaniu

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościOpt Out.

 • Kontakt z użytkownikiem

  Formularz kontaktowy (w tej witrynie)

  Wypełniając formularz kontaktowy za pomocą swoich danych, użytkownik upoważnia tę witrynę do wykorzystywania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub inne żądania wskazane w treści formularza.

  Wykorzystywane dane osobowe: nazwa lub imię i nazwisko oraz adres email.

 • Wyświetlanie treści od dostawców zewnętrznych

  Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie lub odtwarzanie zawartości umieszczonej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej witryny i interakcję z nimi. Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli użytkownicy jej nie używają.

  Wideo widżet YouTube (Google Inc.)

  YouTube to usługa wizualizacji treści wideo dostarczana przez Google Inc., która pozwala tej witrynie na umieszczanie takich treści na swoich stronach.

  Wykorzystywane dane osobowe: cookies i dane o użytkowaniu.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

 • Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi

  Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej witryny. Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem tej witryny internetowej zawsze podlegają ustawieniom prywatności użytkownika dla każdej danej sieci społecznościowej. Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy jej nie używają.

  Przycisk Lubię to i widżety Facebook (Facebook, Inc.)

  Przycisk Lubię to i widżety Facebook to usługi umożliwiające interakcję z portalem społecznościowym Facebook dostarczonym przez Facebook, Inc.

  Wykorzystywane dane osobowe: cookies i dane o użytkowaniu.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej witryny lub powiązanych usług. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że administrator danych może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza witryna może na żądanie dostarczyć użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych usług lub wykorzystania i przetwarzania danych osobowych.

Konserwacja i logi systemowe

W celu umożliwienia działania i konserwacji, niniejsza witryna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą witryną (logi systemowe), które wykorzystują inne dane osobowe, takie jak adres IP.

Informacje nie zawarte w tej Polityce prywatności

Więcej szczegółów dotyczących zbierania lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo, w dowolnym momencie, dowiedzieć się, czy ich dane osobowe zostały zapisane i mogą skonsultować się z administratorem danych, aby poznać ich zawartość i pochodzenie, aby zweryfikować ich dokładność lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację lub poprawienie albo w celu ich przekształcenia w format anonimowy lub usunięcie. Wnioski należy przesyłać do administratora danych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej.

Ta strona internetowa nie obsługuje żądań "Nie śledź". Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych honoruje żądania "Nie śledź", zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając użytkowników na tej stronie. Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec którejkolwiek ze zmian polityki, użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej witryny i może zażądać od administratora danych usunięcia danych osobowych. O ile nie określono inaczej, obowiązująca polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych użytkowników, które posiada administrator danych.

Informacje na temat tej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, przez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Witryny (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w witrynie internetowej) oraz szczegóły dotyczące ścieżki dostępu do witryny z uwzględnieniem sekwencji odwiedzanych stron i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej witryny, do której odnoszą się dane osobowe.

Podmiot danych

Osoba prawna lub osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub jakakolwiek inna jednostka, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej lub jakikolwiek inny organ, stowarzyszenie lub organizacja mająca prawo, również wspólnie z innym administratorem danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanych środków, w tym środków bezpieczeństwa dotyczących działania i użytkowania tej witryny. Administratorem danych, o ile nie określono inaczej, jest właściciel tej witryny.

Ta witryna

Aplikacja internetowa, skrypty i środki, które wykorzystują dane osobowe użytkownika i za pomocą których dane są przetwarzane.

Cookies

Niewielkie informacje zapisywane i odczytywane przez strony internetowe w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej.